رفتن به بالا

  • تعریف و تمجید پولکی

    آقایی که قدرت دو کلمه حرف زدن حسابی را ندارد و زبان در کامش به درستی نمی‌چرخد، دلش هوای شورا می‌کند. عزیزی که دو روز سابقه کار اجرایی ندارد، وعده حل مشکلات شهر و کشور می‌دهد، بزرگواری که در کارنامه کاری‌اش نقطه مثبتی دیده نمی‌شود، برای شورا نقشه می‌کشد و مدعی ایجاد تحول و حرکت نوین در توسعه شهر می‌شود، دوستی که بدون آشنایی با وظایف و مأموریت شورا، تغییر ساختار در ...